Regulamin określa zasady korzystania Użytkowników ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę - 

MEGAStyro Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 26-065 Piekoszów, k. Kielc NIP: 959 196 56 49, REGON: 362 78 07 18, KRS: 579402

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu osób fizycznych jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. W przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej zakupów mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych w formularzach Rejestracji lub Zamówienia. Wszelkie podawane przez  Użytkownika dane nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa ani dóbr osobistych i prawa osób trzecich.
 4. Użytkownicy mogą dokonywać zakupów zarówno po dokonaniu rejestracji jak i bez niej.
 5. Rejestracja w Sklepie odbywa się za pomocą formularza. Warunkiem jest akceptacja Regulaminu. Zarejestrowany użytkownik loguje się za pomocą loginu oraz hasła.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim loginu ani hasła, za pomocą których loguje się w Sklepie.
 7. Złożenie zamówienia bez rejestracji możliwe jest po podaniu danych niezbędnych do jego realizacji oraz zaakceptowaniu  regulaminu.
 8. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy: od 8 do 14.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług VAT. Koszty przesyłki podane są oddzielnie i są uzależnione od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. W przypadku przesyłek niestandardowych koszty dostawy ustalane są indywidualnie.
 2. Składając zamówienie Użytkownik umieszcza wybrane artykuły w wirtualnym Koszyku, który sumuje wartość zamówienia oraz kosztów przesyłki. Użytkownik może modyfikować zawartość Koszyka przed dodawanie/usuwanie wybranych towarów.
 3. Płatności za nabyte przez Kupującego towary oraz koszty dostawy regulowane są za pomocą udostępnionych przez Sprzedającego narzędzi płatniczych na zasadach określonych przez Sprzedającego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów oraz warunków dostawy. Zmiany te nie dotyczą zamówień będących już w realizacji.
 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 6. W przypadku kiedy zamówienie nie może być zrealizowane z powodu niedostępności zamówionego artykułu,  Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych poinformuje o tym Nabywcę. Nabywca może w takiej  sytuacji odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwróci całą sumę (jeżeli została uiszczona).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych artykułów wskutek podania niewłaściwych danych adresowych.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zagubione lub zniszczone podczas transportu.
 9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu. W takim przepadku  Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w obie strony.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Megastyro Sp. zo.o. 26-065 Piekoszów, ul. Przemysłowa 3
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
    - imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail i telefon kontaktowy Nabywcy
    - oryginał paragonu lub kopię faktury z datą zakupu
    - przedmiot reklamacji z uzasadnieniem Nabywcy
3. Osoba zgłaszająca reklamację otrzymuje kopię zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
4. Formą powiadomienia osoby zgłaszającej reklamację o sposobie ustosunkowania się do jej żądań (formą odpowiedzi na reklamację) jest wiadomość e-mail.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje o niej kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania od kupującego przesyłki z reklamowanym artykułem.

6. Reklamowany towar powinien zostać starannie zapakowany tak, aby jego stan nie uległ pogorszeniu.
7. Koszty przesyłki reklamowanego artykułu do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

8. Koszty uzasadnionych reklamacji ponosi Sprzedawca
9. W sprawach związanych z procesem reklamacyjnym, w szczególności w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze reklamacyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 1360, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.).
10.Niniejsza procedura reklamacyjna wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY

 1. Nabywca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru – na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 2. Możliwy jest zwrot towaru nieużywanego, który nie nosi śladów montażu i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 3. Zwrot możliwy jest tylko po okazaniu dowodu zakupu (oryginalny paragon lub kserokopia faktury) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy.
 4. Zwrot wartości produktu nastąpi na podane konto bankowe w terminie 7 dni od chwili otrzymania zwracanego artykułu oraz podpisanej faktury korygującej. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek pobraniowych!
 5. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.
 6. Koszt przesyłki zwracanego artykułu ponosi Nabywca.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest MEGASTYRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekoszowie przy ul.Przemysłowa 3,operator sklepu internetowego www.centrumstyropianu.pl
 • Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie internetowym www.centrumstyropianu.pl
 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przezMegastyro Sp. z o. o ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej zTobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z e sklepu internetowego www.centrumstyropianu.pl w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie www.centrumstyropianu.pl ;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na www.centrumstyropianu.pl ;
 • obsługi reklamacji na www.centrumstyropianu.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Megastyro Sp. z o.o. którym jest:
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.centrumstyropianu.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz www.centrumstyropianu.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeci w jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.centrumstyropianu.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Megastyro Sp. z o.o. ,
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także pojej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień regulaminu bez wcześniejszego poinformowania.
 2. W przypadku zawierania Umowy Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu zakupów w sklepie internetowym centrumstyropianu.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego